Toespraak directeur AAV, dhr Mike Willem – Nieuwjaarsborrel 2012

Toespraak directeur AAV, dhr Mike Willem – Nieuwjaarsborrel 2012

Beste leden en uitgenodigden,

Allereerst wil ik ook van de gelegenheid gebruik maken om iedereen welkom te heten op de traditionele nieuwjaarsreceptie van de AAV, en alsnog een “bon anja” toe te wensen. Ten tweede wil ik vanavond als recent aangetreden directeur toch even terugkijken naar het jaar 2011 en aangeven wat de verwachtingen zijn voor dit jaar en verder.

Terugkijken naar 2011

Het jaar 2011 was een roerig jaar voor de bouwsector. Voor de 3de opeenvolgende jaar heeft de sector een inkrimping gekend. Zoals eerder aangegeven in ons nieuwsblad, heeft onze sector in 2009 en 2010 een inkrimping ervaren van respectievelijk -2.4 en -3.3%. De bijgestelde prognose van de Centrale bank voor het jaar 2011 gaf een inkrimping in het BNP weer van -0.6%. De persbericht geeft aan dat de bouwsector een inkrimping heeft gekend. Dat betekent dus dat wij weer een slecht jaar achter de rug hebben. Het percentage voor het jaar is nog niet vastgesteld, maar wel is te vermelden dat de sector voor de eerste 2 kwartalen van 2011, een gemiddelde inkrimping van -4.6% heeft gekend.

2012 uitdagend jaar

Het lijkt erop dat ook de komende jaar de markt niet erg zal` aantrekken. Per slot van rekening is de prognose van de Centrale bank voor 2012 ook niet zo best. Het geeft een inkrimping weer van – 0.5 %, terwijl onshore banken vereniging middels hun pressrelease ook hebben laten weten dat er qua financiering weinig in het verschiet ligt, an dat gezien de aanlooptijd voordat projecten in uitvoering kunnen, ze het jaar 2012 in ieder geval somber in zien.

Dus de voortekenen voor 2012, met uitzondering van het feit dat op de landsbegroting 6 millioen meer voor de wegenfonds is gereserveerd (was 29, en is nu 35 miljoen), zijn dus ook niet zo best. Daar komt ook nog bij dat het weinig werk dat voorhanden ligt, ook nog eens verdeelt moet worden met bedrijven die zich schuldig maken aan een scala van dubiueze en/of frauduleuze praktijken, zoals rechtsvormfraude, fraude door malafide inlening en onderaanneming, contributieve fraude en informatieve fraude. Dit alles om goedkoper te kunnen werken of onder de overeengekomen aanneemsom te kunnen blijven. Uiteraard wordt daarmee belastingbetalingen en de afdracht van sociale premies vermeden.

Veel bedrijven hebben in 2011 hoogstwaarschijnlijk al maatregelen kunnen treffen als kostenreductie en proactief benaderen van nieuwe en bestaande klanten. 2012 zal een moeizaam jaar worden, en de vraag is hoeveel bedrijven het zonder al te veel kleerscheuren er doorkomen.

Bouwketen verwacht banenkrimp

Dus dames en heren, omzetten zullen dalen, orders lopen terug en er is minder werkgelegenheid. De bouwketen is over de volle breedte bepaald niet optimistisch: architecten, ingenieursbureaus, bouwbedrijven, installateurs en schilders verwachten dit jaar in ieder geval een verslechtering. Deze ontwikkelingen missen hun uitwerking niet op de werkgelegenheid. Met name architectenbureaus, bouwbedrijven, schilders- en onderhoudsbedrijven verwachten dat ze hun personeelsbestand moeten verkleinen, als er geen verandering komt.

Voor verandering, is Investeren dus vereist, in plaats van consumeren. Investeren creëert waarde en werkgelegenheid, terwijl wie consumeert het geld alleen maar opmaakt. Met name dat werkgelegenheidsaspect blijft nog onderbelicht. We zijn arbeidsplaatsen aan het verliezen in de flexibele schil, en als de situatie voortduurt zal ook de vaste schil worden aangetast. De macro-economische effecten daarvan zouden veel zwaarder moeten worden meegewogen. Alleen al op basis daarvan kan de conclusie niet anders zijn dan dat er in 2012 maximale ruimte moet worden gecreëerd om zowel publieke en private investeringen weer op gang te krijgen.

Draagvlak onder cao’s Bouwnijverheid kalft steeds meer af

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt baren de AAV grote zorgen. Omdat arbeidsplaatsen verloren gaan (vanwege de slechte economie, maar ook oa vanwege “unfair competition”), en de instroom die terugloopt, dreigt het draagvlak onder de bouw cao’s te verdwijnen. En dat moeten sociale partners gezamenlijk zien te voorkomen, en de laatste ontwikkelingen vwb het “unfair competition” problematiek, met name de afkondiging door de regering van een vestigings- en werkvergunning moratorium, geven reden tot hoop.

Vernieuwing van de cao’s is dan ook de voornaamste opgave voor 2012 en de jaren daarna. We moeten als sociale partners alles op alles zetten om te voorkomen dat het draagvlak onder onze bouw cao’s nog verder afkalft, en we zijn verheugd dat we met in ieder geval een van de 2 vakbonden, dezelfde zorgen over het draagvlak van de cao hebben.

Toon het lidmaatschap

Heren, in tijden dat alle zeilen moeten worden bijgezet om te overleven is het verstandig om zo veel mogelijk zeilen te verzamelen en beschikbaar te hebben. Het lidmaatschap van AAV is zo’n zeil.

AAV beoogt dé gesprekspartner van onder meer de politiek, de overheid, corporaties en belangenverenigingen te zijn. Voeg dat bij het feit dat de vereniging vaak in de media te zien, te horen en te lezen is en het zal duidelijk zijn dat die naamsbekendheid bij het publiek groot is en voor elk individueel lid te vermarkten is. Dat kan door het alom bekende logo van de vereniging te voeren op het briefpapier, op uitgaande email berichten en op offertes. Door het tonen op de website. Door verenigingsvlaggen te laten wapperen voor bedrijfspanden en op projecten. De mogelijkheden zijn groot en divers. Misschien ook een mooi gevel schildje waarin het lidmaatschap tot uiting komt. Het kan zo maar opgemerkt worden door een opdrachtgever die even voor de balie moet wachten voordat hij of zij opgehaald wordt. Kortom zet ook dit zeil bij om de vaart er in te houden.

Heren, ik dank U voor uw attentie en ik wens u allen verder een prettige avond toe.