CAO-accoord AAV en CFW

Heden hebben het bestuur van de AAV en CFW namens hun leden, hun handtekening gezet onder het bereikte akkoord, zoals vastgelegd in het protocol. Daarmee is de CAO Jan – Dec 2012 een feit.

Er is een cao-akkoord bereikt voor de werknemers in de bouwnijverheid. Met het ondertekenen van dit CAO protocol sluiten de partijen een intensieve maar constructieve onderhandelingsperiode af. Intensief vooral vanwege de invloed van de moelijke economische tijden die het eiland doormaakt, maar ook vanwege de oneigenlijke concurrentie die de sector al lange tijd parten speelt.

Voor meer informatie over het bereikte akkoord, volgt hierbij de integrale tekst van het protocol.

===========================================================

PROTOCOL

De ondergetekenden,

de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging “ANTILLIAANSE AANNEMERS VERENIGING” gevestigd op Curaçao, nader te noemen “de AAV”, als vertegenwoordiger van haar leden, als partij ter ene zijde,

en

de rechtspersoon “CURACAOSCHE FEDERATIE VAN WERKNEMERS”, gevestigd op Curaçao, nader te noemen “de CFW”, als partij ter andere zijde,

Overwegende:

Dat het ter verzekering van de arbeidsrust in onderscheiden bouwbedrijven wenselijk is een Collectieve Arbeidsovereenkomst aan te gaan met een representatief te achten en tot het aangaan daarvan bevoegde vereniging van werknemers en de AAV als zodanig de CFW heeft erkend;

Dat de CFW krachtens haar statuten bevoegd is Collectieve Arbeidsovereenkomsten aan te gaan;

Dat partijen zich verbinden gezamenlijk en ieder voor zich te streven naar de totstandkoming van een wettelijke regeling op het stuk van de verbindend verklaren van CAO bepalingen voor de Curacaosche bouwnijverheid;

Verklaren hierbij dat de bestaande CAO tussen partijen op 31 december 2011 is geëindigd en dat partijen een nieuwe standaard Collectieve Arbeidsovereenkomst zijn aangegaan welke van kracht is vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012;

Dat partijen overeengekomen zijn dat de afgelopen CAO welke van kracht was gedurende de periode van 1-1-2011 t/m 31-12-2011 als basis van de nieuwe CAO zal worden gebruikt doch met de volgende wijzigingen per 1 januari 2012;

• Artikel 1 tot en met artikel 14 van de CAO. Deze blijven ongewijzigd;

• Artikel 15 lid 1. Hierin wordt het nieuwe salarisschaal als volgt gewijzigd;

Salarisschaal per 1 april 2012

Dienstjaar 1 2 3 4 5 6

Peon /Helper I 8.34 8.69 9.02 9.37 9.64 10.34

Halfwas vakman II 8.55 9.14 9.29 9.66 10.02 10.75

Vakman III 8.97 9.46 9.91 10.36 10.98 11.76

1ste klas vakman IV 9.29 9.78 10.27 10.78 11.39 12.21

Vakman-specialist V 10.37 10.93 11.49 12.04 12.66 13.58

Voorman VI 11.60 12.31 12.90 13.50 14.21 15.27

 

• Artikel 15 lid 1 onder E wordt als volgt gewijzigd:

E. Voor de salarisvaststelling geldt de functie en het aantal functiejaren van de werknemer. De per 31 december 2011 geldende basisuurlonen worden per 1 april 2012 met 3% conform de C.B.S. cijfers voor het jaar 2011 t.w. dec. 2010 115.2 en dec. 2011 118.6 geïndexeerd. Deze aanpassing is reeds verwerkt in de nieuwe salarisschaal.

• Artikel 15 lid 1 onder G minimum jeugdlonen zonder opleiding vervalt. Het algemeen minimum loon zoals wettig geregeld is hier van toepassing

• Artikel 16 tot en met artikel 35 ongewijzigd

• Artikel 36 wordt als volgt gewijzigd:

Looptijd CAO: Deze Collectieve Arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van één jaar gerekend te zijn aangegaan op 1 januari 2012 en eindigende op 31 december 2012. De opzegging geschiedt volgens de wettelijke bepalingen.

• Artikel 37 en artikel 38 blijven ongewijzigd;

• Artikel 39 lid 1 wordt als volgt aangepast: De overeenkomst wordt geacht telkenmale stilzwijgend voor een jaar te zijn verlengd tenzij een der partijen haar tenminste een maand voor afloop per aangetekend brief opzegt.

Leden 2 en 3 blijven ongewijzigd.

=============================================================