Persbericht: Inclusieve groei

Persbericht: Inclusieve groei

Investeringsplannen overheid goed en toe je juichen, maar vereist aanvullend een meer actieve arbeidsmarktbeleid, willen we een meer “inclusieve” groei bewerkstelligen.

A. Waarom is inclusieve groei nodig?

1. Werkgelegenheid

• Het aantal economisch actieven is relatief dalende als gevolg van de vergrijzing: een kleiner aantal werkenden ondersteunt een groeiend aantal inactieven.

• Historisch ligt de werkeloosheidpercentage rondom de 10%. Dat is indicatief dat ons probleem eerder van structurele aard is, dan alleen maar conjuctureel.

• We moeten de algemene arbeidsparticipatie verhogen: vooral onder vrouwen en de jeugd. Door de economische crisis is de jeugdwerkloosheid weer aan stijging toe, zodat het vinden van een baan moeilijker is.

• We hebben kortere werktijden en relatief meer vrije dagen, in vergelijking met andere landen.

2. Vaardigheden

• We hebben relatief veel mensen met een laag opleidingsniveau, die ook minder bijscholing volgen dan mensen met een hoger opleidingniveau.

• Op termijn zullen de hoger geschoolde banen groeien, en de laaggeschoolde banen afnemen.

• Het verwerven van nieuwe vaardigheden en bijscholing worden steeds belangrijker.

3. Armoedebestrijding

• Al voor deze stagnatie (begon in 2009) werd een gedeelte van onze bevolking, bedreigd door armoede.

• Een aanzienlijk gedeelte van onze bevolking hebben een baan met een inkomen onder de armoedegrens

 

B. Wat moeten wij bewerkstelligen ?

1. Verhoging van een arbeidsparticipatiegraad: meer vrouwen, mannen jongeren, ouderen, laaggeschoolden aan het werk

2. Betere onderwijsprestaties, quantitatief en qualitatief:

– het aantal voortijdige schoolverlaters moet omlaag

– een onderwijsdiploma die aansluit op de behoeftes van de arbeidsmarkt

3. Meer burgers uit armoede of maatschappelijk isolement halen, en daardoor de sociale cohesie bevorderen.

 

C. Hoe kan dit tot stand worden gebracht ?

Door middel van oa structureel te investeren in een meer actief arbeidsmarktbeleid, en waarbij de nadruk moet liggen bij het adresseren van de “mismatch” problematiek. Er is een “Een agenda voor marktconforme vaardigheden en arbeidsethos” nodig. Individuele burgers moeten marktconforme vaardigheden verwerven, leren omgaan met een veranderende arbeidsmarkt en leren zich om te scholen. Verder moeten we arbeidsmarkt moderniseren, de productiviteit en arbeidsparticipatie verhogen, en de werkloosheid verlagen.

 

De Directeur

M.F.Willem / Cel 5145907